Oliko lentosi yli 3 tuntia myöhässä?

Sinulla on oikeus vaatia rahallista korvausta!

- Me autamme

Yleiset sopimusehdot Peruutetutlennot.fi:n tarjoamaan palvelusta, jossa haetaan korvauksia poikkeuksellisista lentomatkoista.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkeen kanssakäymiseen asianosaisen ("Asiakas") ja Peruutetulennot.fi ("Peruutetutlennot.fi") välillä. Asiakas hyväksyy sopimusehdot luovuttaessaan asiansa Peruutetulennot.fi:n ajettavaksi kotisivulla www.peruutetutlennot.fi

1. Peruutetutlennot.fi: n tarjoamat palvelut
a) Arvio asiakkaan mahdollisuuksista korvaukseen.
b) Korvauksen rahallisen suuruuden laskeminen.
c) Korvausvaatimuksen toimittaminen lentoyhtiölle.
d) Korvausvaatimuksen ajaminen, tarvittaessa oikeusteitse.
e) Sopimusratkaisusta neuvotteleminen.
f) Korvauksen ja/tai sovitun hyvityksen vastaanottaminen sekä siirtäminen asiakkaan tilille.
g) Säännöllinen tiedottaminen asiakkaalle asian edistymisestä.

2. Asiakkaan sitoumukset
Asiakas sitoutuu:
a) Antamaan vilpittömästi kaikki asiaankuuluvat tiedot tapauksesta Peruutetutlennot.fi:lle tapauksen käsittelyn alkaessa ja sen aikana, esimerkiksi jos Lentoyhtiö maksaa korvauksen suoraan asiakkaalle.
b) Vastaamaan Peruutetutlennot.fi:n kyselyihin totuudenmukaisesti ja ilman aiheettomia viivytyksiä.
c) Välttämään yhteydenottoa ja/tai suoraa vuoropuhelua Lentoyhtiön kanssa, ja, mikäli asiakkaaseen otetaan yhteyttä Lentoyhtiön toimesta, ohjaamaan tiedustelut suoraan Peruutetuillelennoille.
d) Tarvittaessa avustamaan oikeudenkäyntikulujen kattamisessa oman oikeusturvavakuutuksensa kautta tai maksuttoman oikeudenkäynnin aikaansaamisessa.

3. Peruutettujenlentojen oikeudet
Peruutetutlennot:fi pidättää oikeudet kaikkina ajankohtina tapauksen käsittelyn aikana:
a) Hankkia tapaukseen liittyviä tietoja ulkoisista lähteistä ja välittää sekä asiakkaan yhteystiedot että lentoa koskevat tiedot edelleen Lentoyhtiölle ja kolmannelle osapuolelle.
b) Käyttää kaikkia mahdollisia laillisia keinoja, jotka edesauttavat korvauksen/hyvityksen hankkimista.
c) Keskeyttää milloin tahansa tapauksen käsittely. Näin esimerkiksi silloin, jos Peruutetutlennot.fi katsoo, että tapausta koskeva uusi tieto tekee korvauksen saamisen mahdottomaksi, lainsäädäntö on muuttunut, Lentoyhtiön maksukyky on heikentynyt tai korvausvaatimus on vanhentunut jne.
d) Peruutetutlennot.fi voi, Asiakkaan puolesta ja häntä sitovasti, tehdä muita sopimuksia tai suorittaa järjestelyjä varmistaakseen asiakkaan oikeudet niissä tapauksissa joissa Lentoyhtiö on mennyt konkurssiin, Lentoyhtiön odotetaan menevän konkurssiin, Lentoyhtiö maksukyky on heikentynyt tai sillä on muita taloudellisia vaikeuksia. Nämä sopimukset tarkoittavat, että asiakkaan alkuperäinen vaatimussumma voidaan korvata toisella summalla, josta Peruutetutlennot.fi sopii Lentoyhtiön kanssa. Peruutetutlennot.fi laskee sille kuuluvat käsittelykulut kohdan 5 mukaan lopullisesta korvaussummasta.
e) Peruutetutlennot.fi: llä ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus ottaa yhteys Asiakkaaseen puhelimitse, kirjeitse tai sähköisen median kautta tuotteiden ja palveluiden markkinointitarkoituksissa sekä koskien tarjouksia, uutiskirjeitä, tapahtumia ja kilpailuja. Asiakas voi milloin tahansa pyytää yhteydenottojen lopettamista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: otayhteytta@peruutetutlennot.fi

4. Asiakkaan oikeudet
Lähtökohtana on, että Asiakas antaa Peruutetutlennot.fi:lle oikeuden huolehtia korvausvaatimuksesta Lentoyhtiötä vastaan. Asiakkaalla on kuitenkin aina seuraavat oikeudet:
a) Oikeus milloin tahansa lopettaa yhteistoiminta ilman ennakkovaroitusta kirjallisella ilmoituksella ja jo maksamalla käsittelykulut kohdan 5g) mukaisesti.
b) Oikeus tulla kuulluksi ennen kuin Peruutetutlennot.fi ryhtyy neuvotteluihin. Asiakas voi valita toisenlaisen ratkaisun, kuin sen, jota Peruutetutlennot.fi on ehdottanut, jos hän sitoutuu korvaamaan asiankäsittelykulut Peruutetutlennot.fi:lle.
c) Mikäli Asiakas päätyy omatoimiseen sopimukseen Lentoyhtiön kanssa, on hän velvollinen maksamaan käsittelykuluta kohdan 5 a) mukaan sekä ne kulut, joita on voinut kertyä tapauksen päädyttyä tuomioistuimeen kohtien 5 d) ja 5 g) mukaan.

5. Kustannukset
a) a) Tapauksen käsittelykustannukset ovat 25% ja sen lisäksi arvonlisävero asiakkaan vastaanottamasta hyvityksestä. Peruutetutlennot.fi käyttää laskennassaan tanskalaista arvonlisäveroa. Käsittelykuluja ei peritä asiakkaalle palautetusta lentolipun hinnasta, yöpymiskuluista tai muista suorista lisäkuluista.
b) Käsittelykuluja tai korkoa ei peritä siinä tapauksessa, että Peruutetutlennot.fi luopuu korvausvaateesta.
c) Käsittelykulujen lisäksi korvausvaatimuksen riitauttaminen voi tuottaa ylimääräisiä oikeudellisia kuluja, kuten esim. asianajajien palkkioista, oikeudenkäyntimaksuista tms. Peruutetutlennot.fi huolehtii mainituista kustannuksista. Jos asia voitetaan, vastapuoli korvaa kulut Peruutetutlennot.fi:lle. Jos asia hävitään, Peruutetutlennot.fi maksaa kaikki kulut. Mikäli tarve käyttää muita oikeudellisia palveluita, niihin pätevät yleiset oikeudelliseen apuun käytetyt säädökset. Näiden jälkeen lasku tullaan määrittämään korvauksen suuruuden, työn määrän ja saavutetun ratkaisun perusteella. Näistä maksuista tiedotetaan kirjallisesti ja asiakkaan tulee ne hyväksyä ennen kuin oikeudellisia palveluita ryhdytään käyttämään.
d) Käsittelykustannukset veloitetaan suoraan korvaussummasta eikä niitä siten vaadita ennen kuin korvaussumma on maksettu.
e) Asiakas on vastuussa mahdollisista oman pankkilaitoksensa palvelumaksuista ja/tai rahansiirtokuluista.
f) Poikkeustapauksissa Peruutetutlennot.fi voi laskuttaa käsittelykustannukset suoraan asiakkaalta. Näin voi tapahtua seuraavissa tapauksissa:
i. Korvaus on maksettu suoraan asiakkaalle.
ii. Asiakas haluaa lopettaa korvausvaatimuksen hakemisen Peruutetutlennot.fi:n kautta, jolloin Peruutetutlennot.fi:lla on oikeus laskuttaa asiakasta kertyneistä kuluista. Kulut lasketaan kohdan 5g) mukaan.
iii. Asiakas haluaa päästä sopimukseen tai kieltäytyä Peruutetutlennot.fi:n suosituksesta, jolloin Peruutetutlennot.fi laskuttaa asiakasta kertyneistä kuluista. Kulut lasketaan kohdan 5 g) mukaan.
iv. Jos asiakas on tietoisesti pidättänyt tärkeitä yksityiskohtia asiasta, tai jos hän on antanut tietoisesti väärää tietoa Peruutetutlennnot.fi:lle, tai jos asiakas jättää Peruutetutlennot.fi:lle kirjallisen pyynnön jälkeen täyttämättä kohdassa 2) ilmoitetut velvoitteet, on Peruutetutlennot.fi oikeutettu katkaisemaan yhteistoiminnan asiakkaan kanssa välittömästi sekä laskuttamaan kertyneistä kuluista. Kulut lasketaan kohdan 5g) mukaan.
g) Jos syntyy kohdan 5 f) mukaisia erityistilanteita, on Peruutetutlennot.fi:lla oikeus laskuttaa asiakkaalta käsittelykustannukset, jotka ovat 25% haetusta korvaussummasta sekä muut mahdolliset kirjallisesti perustellut kulut kuten oikeudenkäyntikustannukset, asianajokulut tms. Käsittelykustannuksiin lisätään arvonlisävero kohdan 5 a) mukaisesti.

6. Sopimuksen lopettaminen
Mainitut ehdot ovat voimassa ehtoja sovelletaan, kunnes jompi kumpi osapuoli lopettaa sopimuksen.

7. Luottamuksellisuus
Kaikki asiakkaan tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta syntyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa käytetään välimiesmenettelyä.